- loại biệt -

♦ Phiên âm: (lèi,lì bié,biè ).


♦xem thêm 類別


Vừa được xem: 类别囑付囊膪囊腫囊生囊揣囊括囊中物囉嗦