- mễ lạp -

♦ Phiên âm: (mǐlì).


♦hạt gạo; hột gạo. ( ).


Vừa được xem: 米粒蘭花指蘊藏爆米花蘊藉蘊蓄蘊涵杯水粒粟蘊含