- lung,lộng hỏa -

♦ Phiên âm: (lónghuǒ).


, .


Vừa được xem: 籠火超短裙樂陶陶催醒剂