- lung,lộng thế -

♦ Phiên âm: (lóngtì).


♦vỉ hấp; đồ xôi; lồng chưng; lồng hấp (cái chõ làm bằng nan để hấp bánh). , .


Vừa được xem: 籠屜籠罩