- lung,lộng tử,tí -

♦ Phiên âm: (lóng·zi).


♦cái lồng; lồng. , 西.


Vừa được xem: 籠子籠屜