- lung,lộng chủy -

♦ Phiên âm: (lóng·zui).


♦rọ mõm; cái rọ mõm. 使, , 使西, .


Vừa được xem: 籠嘴計較燈籠囚籠籠火