- lung,lộng trung,trúng điểu -

♦ Phiên âm: (lóngzhōngniǎo).


♦cá chậu chim lồng (thân phận). .


Vừa được xem: 籠中鳥籠絡鴿