- lam tử,tí -

♦ Phiên âm: (lán·zi).


.


Vừa được xem: 籃子蛛絲馬跡蛋白質蚱蟬循環論證蚜蟲蚌鷸相持蚌胎