- lam đàn -

♦ Phiên âm: (lántán).


.


Vừa được xem: 籃壇解決解放解决问题角門角落角色觍顏视神经规定