- liêm bố -

♦ Phiên âm: (liánbù).


♦vải mành; lốp bố (trong lốp xe). , , . .


Vừa được xem: 簾布夏延未來