- liêm tử,tí -

♦ Phiên âm: (lián·zi).


.


Vừa được xem: 簾子營養素簾布夏延未來