- trâm tử,tí -

♦ Phiên âm: (zān·zi).


♦cây trâm; cái trâm. , .


Vừa được xem: 簪子猛將代表團