- câu hỏa hồ minh -

♦ Phiên âm: (gōuhuǒhúmíng).


♦trù hoạch khởi nghĩa; tính kế khởi nghĩa. 《史記·》:", :", . "", , , , . .


Vừa được xem: 篝火狐鳴免費医生的办公室尖端放電肥腸洋財旋轉