- tương,sương lung,lộng -

♦ Phiên âm: (xiānglǒng).


♦hòm xiểng; rương hòm. .


Vừa được xem: 箱籠海上保险业扁柏所為所有所以房間