- tiễn thốc -

♦ Phiên âm: (jiànzú).


♦đầu mũi tên; đầu tên bằng kim loại (bằng kim loại). , .


Vừa được xem: 箭鏃東道主雙星故都