- sách lược -

♦ Phiên âm: (cèlüè).(hvtd)♦Kế hoạch, mưu lược. ◇Tào Thực : Kim tương dĩ mưu mô vi kiếm kích, dĩ sách lược vi tinh kì, sư đồ bất nhiễu, tạ lực thiên sư , , , (Chinh Thục luận ).


Vừa được xem: 策略三级跳远三级火箭三索锦蛇三眠三省三皈三皇三略三界