- sách ứng,ưng -

♦ Phiên âm: (cèyìng).


♦phối hợp tác chiến; phối hợp chặt chẽ. , .


Vừa được xem: 策應三頭六臂三阳县三關三遷三通三農三身三赦三角锉