- sách sĩ -

♦ Phiên âm: (cèshì).


♦mưu sĩ; người mưu lược. , .


Vừa được xem: 策士不仁九死九歸九日不二九族九斤黃雞不世九思