- sách vấn -

♦ Phiên âm: (cèwèn).


♦thi vấn đáp (về chính trị thời xưa). , , .


Vừa được xem: 策問策反