- sách phản,phiên -

♦ Phiên âm: (cèfǎn).


♦xúi giục; xách động; dụ địch theo mình (xâm nhập vào lòng địch, bí mật tiến hành xách động, để người của bên địch phản chiến, đầu hàng). , , 使.


Vừa được xem: 策反葬礼曲