- sách lệ -

♦ Phiên âm: (cèlì).


.


Vừa được xem: 策勵交货地点交結交爭傳統交涉傳神交歡交杯傳真