- lam -

♦ Phiên âm: (pǒlán).


♦làn đan. .


Vừa được xem: 笸籃舉事舉世興高采烈興隆興趣興衰興興頭頭興奮與日俱增