- đoan nhã -

♦ Phiên âm: (duānyǎ).


♦đoan trang tao nhã. .


Vừa được xem: 端雅名聲指鹿為馬意志指東畫西功用