- kiệt thành -

♦ Phiên âm: (jiéchéng).


.


Vừa được xem: 竭誠乳腺炎縮砂密剪线刀砂型