- lập mã cái kiều -

♦ Phiên âm: (lì,wèi mǎ gài,gě qiáo ).


(hvtd)♦Gấp rút, cấp bách. § Cũng nói: lập mã tạo kiều . ◇Kim Bình Mai : Thảo liễu phòng khế khứ khán liễu, nhất khẩu tựu hoàn liễu nguyên giá, thị nội thần tính nhi, lập mã cái kiều tựu thành liễu , , , (Đệ thất nhất hồi).


Vừa được xem: 立馬蓋橋枝捂枝子枝丫果然林立指使析疑板羽球板板六