- song liêm -

♦ Phiên âm: (chuānglián).


♦rèm cửa sổ; màn cửa; màn che; mành mành; rèm. ()西, , .


Vừa được xem: 窗簾微粒簾子營養素簾布