穿 - xuyên đường phong,phúng -

♦ Phiên âm: (chuāntángfēng).


♦gió lùa; gió xuyên qua phòng; thông gió; thông hơi. .


Vừa được xem: 穿堂風莫斯科夏楚三生簿記