- đề mễ -

♦ Phiên âm: (tí mǐ ).


(hvtd)♦Hạt gạo nhỏ. ◇Trang Tử : Kế Trung Quốc chi tại hải nội, bất tự đề mễ chi tại đại thương hồ? 中國, (Thu thủy ) Kể Trung Quốc ở trong bốn bể, chẳng cũng giống hạt gạo ở trong kho lớn sao?


Vừa được xem: 稊米六書棘心六方六家六味六合六卿公開公門