- khoa học giáo,giao dục ảnh phiến -

♦ Phiên âm: (kēxuéjiàoyùyǐngpiàn).


♦phim khoa học giáo dục. . .


Vừa được xem: 科學教育影片大漢平年纽埃干打雷,不下雨趨炎附勢