- li tâm bơm - bơm ly tâm

♦ Phiên âm: (líxīn bèng).


♦Máy bơm ly tâm


Vừa được xem: 离心泵趿拉白地旅費坍塌