- lễ bái tự -

♦ Phiên âm: (lǐbàisì).


♦nhà thờ đạo Hồi. .


Vừa được xem: 禮拜寺使君褕衣甘食依然人一己百