- thần kinh mạt sao,tiêu -

♦ Phiên âm: (shénjīngmòshāo).


♦đầu dây thần kinh. , , .


Vừa được xem: 神經末梢市區掂斤播兩提撕昆腔