- ngạnh chỉ tiêu,phiêu -

♦ Phiên âm: (yìngzhǐbiāo).


, .


Vừa được xem: 硬指標家祭暴烈書生氣曲古霉素替身