- chu sa -

♦ Phiên âm: (zhū shā ).


(hvtd)♦Vật chất trong thiên nhiên hỗn hợp của thủy ngân và lưu hoàng. § Cũng gọi là đan can , đan sa , chu sa , thần sa .


Vừa được xem: 硃砂手眼觀眾性急公河市馬其頓