- châm cốt -

♦ Phiên âm: (zhēngǔ).


♦xương đe. , , , .


Vừa được xem: 砧骨苟且砧子