- châm chất -

♦ Phiên âm: (zhēn zhì ).


(hvtd)♦Tấm ván kê dưới thân người lúc bị hành hình thời xưa. ◇Âu Dương Tu : Tương tái can ư miện lưu, Nghi tiên phục ư châm chất , (Thái Châu tái khất trí sĩ đệ nhị biểu ).


Vừa được xem: 砧鑕李白主名寶筏