- châm bản -

♦ Phiên âm: (zhēnbǎn).


♦cái thớt gỗ. .


Vừa được xem: 砧板嫡傳