- châm tử,tí -

♦ Phiên âm: (zhēn·zi).


♦đe; thớt. .


Vừa được xem: 砧子