- sa oa -

♦ Phiên âm: (shāguō ).


♦Nồi đất


Vừa được xem: 砂锅锅盖寿平底煎锅愁眉不展海角天涯隔心不粘底平底煎锅