- sa luân -

♦ Phiên âm: (shālún).


♦đá mài; bánh mài. ()工具, , , .


Vừa được xem: 砂輪特區隔心車駕茶蓬