- sa chỉ -

♦ Phiên âm: (shāzhǐ).


♦giấy ráp; giấy nhám (dùng để đánh bóng gỗ). , .


Vừa được xem: 砂紙牛勁砂礓責任預選選錄連續劇愴然