- sa đường -

♦ Phiên âm: (shātáng).


♦đường cát; đường kính. . . , .


Vừa được xem: 砂糖獨吞特輯质地细的织物