- sa nhãn -

♦ Phiên âm: (shāyǎn).


♦rỗ (lỗ hổng trong các vật đúc). , , .


Vừa được xem: 砂眼雄赳赳砂布木船運動神經田徑賽