- sa tâm -

♦ Phiên âm: (shāxīn).


♦khuôn cát (để đúc). .


Vừa được xem: 砂心斬首救駕擺站搬動搏戰換腦筋揚清激濁心灰意懶彩棚