- sa nhân -

♦ Phiên âm: (shārén).


♦sa nhân (dược). ()(sùshāḿ), , .