- KIỀU -

♦ Phiên âm: (jiáo).


.


Vừa được xem: 不像話不偏不黨不但不了不丹不中不下下龙市下颌