- kiểu sức -

♦ Phiên âm: (jiǎoshì).


♦mượn cớ che đậy. .


Vừa được xem: 矯飾充溢充棟汗牛充暢充填充塞充分充公充備兄弟