- kiểu chánh,chính,chinh -

♦ Phiên âm: (jiǎozhèng).


.


Vừa được xem: 矯正仁至義盡仁義仁泽县仁果仁政仁慈仁愛仁弟仁厚