- kiểu uổng quá,qua chánh,chính,chinh -

♦ Phiên âm: (jiǎowǎngguòzhèng).


, , .


Vừa được xem: 矯枉過正公報公堂公同公司规定常信公司担保人公卿公升