- kiểu tiệp,thiệp -

♦ Phiên âm: (jiǎojié).


, .


Vừa được xem: 矯捷土木僕僕傾耳圖書傾家敗產傾城圖形傾向傾側